TCF Քննություն

Ամսաթիվ: 15.01.21 Մինչև: 30.06.21 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Փետրվար ամսվա քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 15․02․2021 :
Քննությունը տեղի կունենա  19․02․2021:


Ապրիլ ամսվա քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 19․04․2021:
Քննությունը տեղի կունենա 23․04․2021:


Մայիս ամսվա լրացուցիչ քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 21․05․2021:
Քննությունը տեղի կունենա 31․05․2021:

Հունիս ամսվա քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 07․06․2021:
Քննությունը տեղի կունենա 11․06․2021:Գրանցվելու համար կապ հաստատեք մեզ հետ 093/043/041 596699 կամ info@alliancefr.am .TEF Քննություն

Ամսաթիվ: 14.01.21 Մինչև: 15.06.21 ժամը: 10:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:
Հունվար ամսվա քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 14/01/2021  :
Քննությունը տեղի կունենա 22/01/2021:


Մարտ ամսվա քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 11/03/2021  :
Քննությունը տեղի կունենա 19/03/2021:


Մայիս ամսվա քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 13/05/2021:
Քննությունը տեղի կունենա 21/05/2021:


Հունիս ամսվա լրացուցիչ քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 04/06/2021:
Քննությունը տեղի կունենա 15/06/2021:


Օգոստոս ամսվա քննաշրջանին (TEF, tout public, TEF CANADA, TEFAQ) գրանցվել կարող եք մինչև 20/08/2021:
Քննությունը տեղի կունենա 31/08/2021:


Գրանցվելու համար կապ հաստատեք մեզ հետ 093/043/041 596699 կամ info@alliancefr.am .DELF/DALF օգոստոս

Ամսաթիվ: 05.07.21 Մինչև: 31.08.21 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 05/07/2021 au 14/08/2021:

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև: Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

25/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

A2

25/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

B1

25/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

B2

26/08/2021

26/08/2021

27/08/2021

C1

30/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

C2

30/08/2021

31/08/2021

31/08/2021


DELF/DALF նոյեմբեր

Ամսաթիվ: 18.10.21 Մինչև: 30.10.21 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել 18/10/2021 au 12/11/2021 :
Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

A2

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

B1

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

B2

25/11/2021

25/11/2021

26/11/2021

C1

29/11/2021

30/11/2021

30/11/2021

C2

29/11/2021

30/11/2021

30/11/2021


1 2 3 4 5 6 7 8 ››

subscribe newsletter