Քննարկում՝ Դառնալ բուսակեր, թե՞ ոչ

Նոյեմբերի 20–ին, ժամը 18:00
Մուտքն ազատ է, անվճար և առանց գրանցման :


Ժամանակի հետ բուսակերությունն ավելի մեծ տարածում է գտնում մեր մեջ: Հատկապես, երբէկոլոգիականևկենդանիների խնամքինվերաբերողխնդիրներըամենաթեժքննարկումներիկենտրոնումեն:

Դուքայնկարծիքինեք, որբուսակերդառնալըհարցիլուծու՞մէ:Արյո՞քայդդեպքումմիայնմսամթերքիօգտագործումըչիպակասի: Արդյո՞քհաշվիպիտիառնվեննաևկենդանիներինպահելուևմորթելումեթոդները: Արդյո՞ք մսիօգտագործումը նպաստում է մեր բնականոն զարգացմանը:

Միասին կփորձենք պատասխանել այս հարցերին:subscribe newsletter