TCF tout public մայիս

Ամսաթիվ: 19.05.20 Մինչև: 19.05.20 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 16/05/2020 :

Քննությունը տեղի կունենա 19/05/2020:

DELF/DALF Ապրիլ

Ամսաթիվ: 23.03.20 Մինչև: 17.04.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 23/03/2020 au 17/04/2020:

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

27/04/2020

27/04/2020

27/04/2020

A2

27/04/2020

27/04/2020

27/04/2020

B1

27/04/2020

27/04/2020

27/04/2020

B2

27/04/2020

28/04/2020

28/04/2020

C1

28/04/2020

29/04/2020

29/04/2020

C2

28/04/2020

29/04/2020

29/04/2020


DELF/DALF մայիս

Ամսաթիվ: 20.04.20 Մինչև: 15.05.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 20/04/2020 au 15/05/2020:

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

A2

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

B1

25/05/2020

25/05/2020

25/05/2020

B2

26/05/2020

26/05/2020

27/05/2020

C1

28/05/2020

29/05/2020

29/05/2020

C2

29/05/2020

30/05/2020

30/05/2020


DELF prim հունիս

Ամսաթիվ: 04.05.20 Մինչև: 29.05.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1 խումբ:

Դպրոցի դասատուները և ծնողները իրենց երեխաներին կարող են գրանցել այս քննությանը՝ 04/05/2020 au 29/05/2020:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

09/06/2020

09/06/2020

09/06/2020


DELF Junior հունիս

Ամսաթիվ: 04.05.20 Մինչև: 29.05.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-B2 խումբ:
Բոլոր դեռահասները այս քննությանը կարող են գրանցվել հետևյալ ամսաթվերին : 04/05/2020 au 29/05/2020

Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

06/06/2020

06/06/2020

06/06/2020

A2

06/06/2020

06/06/2020

06/06/2020

B1

06/06/2020

08/06/2020

08/06/2020

B2

06/06/2020

08/06/2020

08/06/2020


DELF/DALF օգոստոս

Ամսաթիվ: 06.07.20 Մինչև: 14.08.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 06/07/2020 au 14/08/2020:

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

A2

24/02/2020

24/08/2020

24/08/2020

B1

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

B2

25/08/2020

25/08/2020

26/08/2020

C1

27/08/2020

28/08/2020

28/08/2020

C2

29/08/2020

30/08/2020

30/08/2020


DELF/DALF նոյեմբեր

Ամսաթիվ: 19.10.20 Մինչև: 13.11.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել 19/10/2020 մինչև 13/11/2020:
Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

A2

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

B1

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

B2

24/11/2020

24/11/2020

25/11/2020

C1

26/11/2020

27/11/2020

27/11/2020

C2

27/11/2020

28/11/2020

28/11/2020


TCF tout public ապրիլ

Ամսաթիվ: 18.04.20 Մինչև: 18.04.20 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին (TCFQ, tout public, TCF CANADA) գրանցվել կարող եք մինչև 15/04/2020  :

Քննությունը տեղի կունենա 18/04/2020:

1 2 3 4 5 6 7 ››

subscribe newsletter