DALF C1, C2

Ամսաթիվ: 30.08.18 Մինչև: 31.08.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 09/07/2018 մինչև 17/08/2018:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 30-ին և 31-ին:

DELF B2

Ամսաթիվ: 28.08.18 Մինչև: 29.08.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 09/07/2018 մինչև 17/08/2018:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 28-ին և 29-ին:

DELF B1

Ամսաթիվ: 27.08.18 Մինչև: 28.08.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 09/07/2018 մինչև 17/08/2018:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 27-ին և 28-ին:

DELF A1, A2

Ամսաթիվ: 27.08.18 Մինչև: 27.08.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 09/07/2018 մինչև 17/08/2018:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 27-ին, երկուշաբթի օրը:

1 2 3 4 ››

subscribe newsletter