TCF tout public հոկտեմբեր

Ամսաթիվ: 06.10.20 Մինչև: 30.10.20 ժամը: 09:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել մինչև 26/10/2020:
Քննությունը տեղի կունենա 30/10/2020:

Ուշադրություն՝ այսուհետև TCF քննությունը (sur ordinateur) կարող եք հանձնել յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթ օրը:
Գրանցվելու վերջնաժամկետն է քննությանը նախորդող երկուշաբթի օրը:

Գրանցվելու համար՝ 093/043/041 596699, info@alliancefr.am :DELF/DALF նոյեմբեր

Ամսաթիվ: 19.10.20 Մինչև: 13.11.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել 19/10/2020 մինչև 13/11/2020:
Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

A2

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

B1

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

B2

24/11/2020

24/11/2020

25/11/2020

C1

26/11/2020

27/11/2020

27/11/2020

C2

27/11/2020

28/11/2020

28/11/2020


1 2 3 4 5 6 7 8 ››

subscribe newsletter