DELF/DALF հունիս

Ամսաթիվ: 02.06.20 Մինչև: 30.06.20 ժամը: 16:15 մակարդակ: A1-C2 խումբ:

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 03/06/2020 au 18/06/2020:

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

29/06/2020

29/06/2020

29/06/2020

A2

29/06/2020

29/06/2020

29/06/2020

B1

29/06/2020

29/06/2020

29/06/2020

B2

25/06/2020

26/06/2020

26/06/2020

C1

29/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

C2

30/06/2020

29/06/2020

29/06/2020


DELF/DALF օգոստոս

Ամսաթիվ: 06.07.20 Մինչև: 14.08.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:

Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել՝ 06/07/2020 au 14/08/2020:

Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

A2

24/02/2020

24/08/2020

24/08/2020

B1

24/08/2020

24/08/2020

24/08/2020

B2

25/08/2020

25/08/2020

26/08/2020

C1

27/08/2020

28/08/2020

28/08/2020

C2

29/08/2020

30/08/2020

30/08/2020


DELF/DALF նոյեմբեր

Ամսաթիվ: 19.10.20 Մինչև: 13.11.20 ժամը: 00:00 մակարդակ: A1-C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին կարող եք գրանցվել 19/10/2020 մինչև 13/11/2020:
Քննության օրերը ըստ մակարդակների կարող եք տեսնել ստորև:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

A2

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

B1

23/11/2020

23/11/2020

23/11/2020

B2

24/11/2020

24/11/2020

25/11/2020

C1

26/11/2020

27/11/2020

27/11/2020

C2

27/11/2020

28/11/2020

28/11/2020


1 2 3 4 5 6 7 ››

subscribe newsletter