TEF

Ամսաթիվ: 29.01.19 Մինչև: 20.02.19 ժամը: 16:05 մակարդակ: խումբ:
Այս քննությանը գրանցվել կարող եք մինչև 20/02/2019:
Քննությունը տեղի կունենա 15/03/2019:

DELF/DALF մայիս

Ամսաթիվ: 11.01.19 Մինչև: 17.05.19 ժամը: 16:40 մակարդակ: A1, A2, B1, B2, C1, C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 17/05/2019:
Քննությունները տեղի կունենան ստորև նշված օրերին:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

A2

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

B1

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

B2

24/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

C1

29/05/2019

30/05/2019

30/05/2019

C2

30/05/2019

29/05/2019

29/05/2019DELF/DALF ապրիլ

Ամսաթիվ: 11.01.19 Մինչև: 23.03.19 ժամը: 16:13 մակարդակ: A1, A2, B1, B2, C1, C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 22/03/2019:
Քննությունները տեղի կունենան ստորև նշված օրերին:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

A2

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

B1

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

B2

01/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

C1

03/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

C2

04/04/2019

03/04/2019

03/04/2019


DELF/DALF փետրվար

Ամսաթիվ: 11.01.19 Մինչև: 25.02.19 ժամը: 15:45 մակարդակ: A1, A2, B1, B2, C1, C2 խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 15/02/2019:
Քննությունները տեղի կունենան ստորև նշված օրերին:

Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

26/02/2019

26/02/2019

26/02/2019

A2

26/02/2019

26/02/2019

26/02/2019

B1

26/02/2019

26/02/2019

26/02/2019

B2

26/02/2019

27/02/2019

27/02/2019

C1

27/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

C2

28/02/2019

27/02/2019

27/02/2019TCF

Ամսաթիվ: Մինչև: ժամը: մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք մինչև 18/01/2019:

Քննությունը տեղի կունենա 2019թ-ի փետրվարի 16-ին:

1 2 3 4 5 ››

subscribe newsletter