DALF C1

Ամսաթիվ: 30.05.18 Մինչև: 31.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 30-ին և 31-ին:

DELF B1

Ամսաթիվ: 23.05.18 Մինչև: 25.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 22-ին, 23-ին, 24-ին:

DELF B2

Ամսաթիվ: 29.05.18 Մինչև: 30.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին և 30-ին:

DELF A2

Ամսաթիվ: 18.01.18 Մինչև: 29.05.18 ժամը: 13:11 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին, երեքշաբթի օրը:

DELF A1

Ամսաթիվ: 29.05.18 Մինչև: 29.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին, երեքշաբթի օրը, ժամը 10-ին:

subscribe newsletter