DELF Prim A2

Ամսաթիվ: 07.06.18 Մինչև: 07.06.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:

Գրանցվել կարող են 8-12 տարեկան երեխաները սկսած 16/04/2018 մինչև 25/05/2018:


Քննությունը տեղի կունենա հունիսի 7-ին, հինգշաբթի օրը:

DELF Prim A1.1

Ամսաթիվ: 06.06.18 Մինչև: 06.06.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:

Գրանցվել կարող են 8-12 տարեկան երեխաները սկսած 16/04/2018 մինչև 25/05/2018:


Քննությունը տեղի կունենա հունիսի 6-ին, չորեքշաբթի օրը:DELF Prim A1

Ամսաթիվ: 06.06.18 Մինչև: 06.06.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:

Ձեր երեխան 8-12 տարեկա՞ն է և սովորում է ֆրանսերե՞ն

DELF Prim-ը կլինի նրա 1-ին ֆրանսիական դիպլոմը:

DELF Prim-ը Ֆրանսիայի Կրթության նախարարության կողմից տրվող դիպլոմ է և նախատեսված է երեխաների ֆրանսերենի իմացության 3 մակարդակների համար՝ А1.1, А1 և А2, որոնք համապատասխանում են Լեզուների իմացության համաեվրոպական թղթապանակի մակարդակներին:

Գրանցվել կարող են սկսած 16/04/2018 մինչև 25/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա հունիսի 6-ին, չորեքշաբթի օրը, ժամը 10-ին :
DALF C2

Ամսաթիվ: 30.05.18 Մինչև: 31.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 30-ին և 31-ին:

DALF C1

Ամսաթիվ: 30.05.18 Մինչև: 31.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 30-ին և 31-ին:

DELF B2

Ամսաթիվ: 29.05.18 Մինչև: 30.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին և 30-ին:

DELF B1

Ամսաթիվ: 18.01.18 Մինչև: 25.01.18 ժամը: 13:20 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 23-ին, 24-ին, 25-ին:

DELF A2

Ամսաթիվ: 18.01.18 Մինչև: 29.05.18 ժամը: 13:11 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին, երեքշաբթի օրը:

DELF A1

Ամսաթիվ: 29.05.18 Մինչև: 29.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին, երեքշաբթի օրը, ժամը 10-ին:

TCF

Ամսաթիվ: 30.03.18 Մինչև: 21.04.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է մարտի 30-ը:

Քննությունը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին, շաբաթ օրը:

subscribe newsletter