DALF C1, C2

Ամսաթիվ: 29.11.18 Մինչև: 30.11.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 08/10/2018 մինչև 16/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 29-ին և 30-ին:

DELF B1, B2

Ամսաթիվ: 27.11.18 Մինչև: 28.11.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 08/10/2018 մինչև 16/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 27-ին և 28-ին:

DELF A1, A2

Ամսաթիվ: 26.11.18 Մինչև: 26.11.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 08/10/2018 մինչև 16/11/2018:

Քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 26-ին, Երկուշաբթի օրը:

DALF C1, C2

Ամսաթիվ: 30.08.18 Մինչև: 31.08.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 09/07/2018 մինչև 17/08/2018:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 30-ին և 31-ին:

DELF B2

Ամսաթիվ: 28.08.18 Մինչև: 29.08.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 09/07/2018 մինչև 17/08/2018:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 28-ին և 29-ին:

DELF B1

Ամսաթիվ: 27.08.18 Մինչև: 28.08.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 09/07/2018 մինչև 17/08/2018:

Քննությունը տեղի կունենա օգոստոսի 27-ին և 28-ին:

DELF Junior B2

Ամսաթիվ: 04.06.18 Մինչև: 05.06.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող են 12-17 տարեկան երեխաները սկսած 16/04/2018 մինչև 25/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա հունիսի 4-ին և 5-ին :

DELF Junior B1

Ամսաթիվ: 04.06.18 Մինչև: 05.06.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող են 12-17 տարեկան երեխաները սկսած 16/04/2018 մինչև 25/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա հունիսի 4-ին և 5-ին :

DELF Junior A2

Ամսաթիվ: 04.06.18 Մինչև: 04.06.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:

Գրանցվել կարող են 12-17 տարեկան երեխաները սկսած 16/04/2018 մինչև 25/05/2018:


Քննությունը տեղի կունենա հունիսի 4-ին, Երկուշաբթի օրը:

DELF Junior A1

Ամսաթիվ: 04.06.18 Մինչև: 04.06.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:

Գրանցվել կարող են 12-17 տարեկան երեխաները սկսած 16/04/2018 մինչև 25/05/2018:


Քննությունը տեղի կունենա հունիսի 4-ին, Երկուշաբթի օրը:

1 2 3 4 ››

subscribe newsletter