TEF

Ամսաթիվ: 15.12.17 Մինչև: 15.12.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 17-ը , ժամը 18-ը:

Քննությունը տեղի կունենա  դեկտեմբերի 15-ին, ուրբաթ օրը:

DALF C1, C2

Ամսաթիվ: 30.11.17 Մինչև: 30.11.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 17-ը, ժամը 18.00-ը:

Քննությունը (բանավոր  մասը) տեղի կունենա նոյեմբերի 30-ին, հինգշաբթի օրը:

DALF C1, C2

Ամսաթիվ: 29.11.17 Մինչև: 29.11.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 17-ը, ժամը 18.00-ը:

Քննությունը (գրավոր մասը) տեղի կունենա նոյեմբերի 29-ին, չորեքշաբթի օրը:

DELF B1, B2

Ամսաթիվ: 29.11.17 Մինչև: 29.11.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 17-ը, ժամը 18.00-ը:

Քննությունը (բանավոր մասը) տեղի կունենա նոյեմբերի 29-ին, չորեքշաբթի օրը:
 

DELF B1, B2

Ամսաթիվ: 28.11.17 Մինչև: 28.11.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 17-ը, ժամը 18.00-ը:

Քննությունը (գրավոր մասը) տեղի կունենա նոյեմբերի 28-ին, երեքշաբթի օրը:

DELF A1, A2

Ամսաթիվ: 27.11.17 Մինչև: 27.11.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 17-ը, ժամը 18.00-ը:

Քննությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 27-ին, երկուշաբթի օրը:

1 2

subscribe newsletter