DALF C2

Ամսաթիվ: 30.05.18 Մինչև: 31.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 30-ին և 31-ին:

DALF C1

Ամսաթիվ: 30.05.18 Մինչև: 31.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 30-ին և 31-ին:

DELF B2

Ամսաթիվ: 29.05.18 Մինչև: 30.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին և 30-ին:

DELF B1

Ամսաթիվ: 18.01.18 Մինչև: 25.01.18 ժամը: 13:20 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 23-ին, 24-ին, 25-ին:

DELF A2

Ամսաթիվ: 18.01.18 Մինչև: 29.05.18 ժամը: 13:11 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին, երեքշաբթի օրը:

DELF A1

Ամսաթիվ: 29.05.18 Մինչև: 29.05.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Գրանցվել կարող եք սկսած 03/04/2018 մինչև 14/05/2018:

Քննությունը տեղի կունենա մայիսի 29-ին, երեքշաբթի օրը, ժամը 10-ին:

TCF

Ամսաթիվ: 30.03.18 Մինչև: 21.04.18 ժամը: 10:00 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է մարտի 30-ը:

Քննությունը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին, շաբաթ օրը:

TCF

Ամսաթիվ: 08.12.17 Մինչև: 10.02.18 ժամը: 10:01 մակարդակ: խումբ:
Քննությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է հունվարի 17-ը, 2018թ.:

Քննությունը տեղի կունենա փետրվարի 10-ին, շաբաթ օրը:

subscribe newsletter