TEF Դեկտեմբեր

Ամսաթիվ: 21.11.19 Մինչև: 14.12.19 ժամը: 17:31 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 21/11/2019  :

Քննությունը տեղի կունենա 14/12/2019:

DELF/DALF Նոյեմբեր

Ամսաթիվ: 26.02.19 Մինչև: 28.11.19 ժամը: 16:25 մակարդակ: խումբ:
Այս քննաշրջանին գրանցվել կարող եք մինչև 15/11/2019  :


Քննությունները տեղի կունենան ստորև նշված օրերին:


Examen

Date des épreuves collectives

Date de début des épreuves individuelles

Date de fin des épreuves individuelles

A1

25/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

A2

25/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

B1

25/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

B2

25/11/2019

26/11/2019

26/11/2019

C1

27/11/2019

28/11/2019

28/11/2019

C2

28/11/2019

27/11/2019

27/11/2019


1 2 3 4 5 6 ››

subscribe newsletter