Cadavre exquis - Պտտվող պատկերագիրք

Ամսաթիվ: 13.03.17 ժամը: 16:00
Լեզվախաղ, մատիտի խաղ, նկարչության խաղ, կիսատ թողնված և շարունակված պատմություն… (Read more)

Ակուստիկ Սիեստա - Ձայնի շաբաթ

Ամսաթիվ: 06.02.17 ժամը: 17:00
Ակուստիկ Սիեստա (Read more)

Երաժշտական ըմբոշխնում - Ձայնի շաբաթ

Ամսաթիվ: 09.02.17 ժամը: 18:00
Բարի ախորժակ ! (Read more)

Ատելյե Լutherie sauvage և Atelier son - Ձայնի շաբաթ

Ամսաթիվ: 08.02.17 ժամը: 15:00
Ձայնի շաբաթ (Read more)

Ռադիոֆոնիկ ատելյե - Ձայնի շաբաթ

Ամսաթիվ: 07.02.17 ժամը: 15:00
Ձայնի նամակ (Read more)

Ճամփորդենք Ֆրանսիայի մարզերով * 2 - Ռոն-Ալպ

Ամսաթիվ: 22.02.17 ժամը: 18:00
Ռոն-Ալպ (Read more)

Ճամփորդենք Ֆրանսիայի մարզերով * 1 : Բրետան

Ամսաթիվ: 08.02.17 ժամը: 18:00
Բրետան (Read more)

Book-Club * 7 - Théophile Gautier

Ամսաթիվ: 28.02.17 ժամը: 18:00
D'amour et ... de mort ! (Read more)

Book-CLub * 6 - Marguerite Yourcenar

Ամսաթիվ: 14.02.17 ժամը: 18:00
Nouvelles orientales .... (Read more)

Մանկական ժամ - Փետրվար

Ամսաթիվ: 23.02.17 ժամը: 15:00
Mardi gras ! (Read more)

‹‹ 1 2 3 4

subscribe newsletter