Francais general A1.1

Ամսաթիվ: Մինչև: ժամը: մակարդակ: A1.1 խումբ:
Inscription fin avril 2017

Ընդհանուր ֆրանսերենի A2.1 մակարդակ

Ամսաթիվ: 17.05.17 Մինչև: 22.07.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: A2.1 խումբ: A2.1
3  դաս  շաբաթական 19:00-21:00: Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 20-ը:

Ընդհանուր ֆրանսերենի B1.1 մակարդակ

Ամսաթիվ: 15.05.17 Մինչև: 12.07.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: B1.1 խումբ: B1.1
3 դաս շաբաթական 19:00-21:00 : Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 20-ը:

Ընդհանուր ֆրանսերենի B1.1 մակարդակ

Ամսաթիվ: 23.05.17 Մինչև: 20.07.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: B1.1 խումբ: B1.1
3  դաս  շաբաթական 19:00-21:00: Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 20-ը:

Ընդհանուր ֆրանսերենի B1.2 մակարդակ

Ամսաթիվ: 08.05.17 Մինչև: 14.07.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: B1.2 խումբ: B1.2
3 դաս շաբաթական 19:00-21:00: Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 20-ը:

Ընդհանուր ֆրանսերենի B2.1 մակարդակ

Ամսաթիվ: 15.05.17 Մինչև: 04.08.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: B2.1 խումբ: B2.1
3 դաս շաբաթական 19:00-21:00 : Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 20-ը:

Ընդհանուր ֆրանսերենի B2.3 մակարդակ

Ամսաթիվ: 24.05.17 Մինչև: 12.08.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: B2.3 խումբ: B2.3
2 դաս շաբաթական 19:00-21:00: Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 20-ը:

DELF B1 Նախապատրաստական դասընթաց

Ամսաթիվ: 10.04.17 Մինչև: 20.05.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: B1 խումբ: B1
3 դաս շաբաթական: Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 3-ը:

DELF B2 Նախապատրաստական դասընթաց

Ամսաթիվ: 10.04.17 Մինչև: 20.05.17 ժամը: 10:00 մակարդակ: B2 խումբ: B2
3 դաս շաբաթական : Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 3-ը:

Ընդհանուր ֆրանսերենի A1.3 մակարդակ

Ամսաթիվ: 17.04.17 Մինչև: 13.05.17 ժամը: 19:00 մակարդակ: A1.3 խումբ: A1.3

3 դաս շաբաթական 19:00-21:00 : Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 3-ը:


1 2

subscribe newsletter